Duża aktywność agonistyczna leku (i-adrenolitycznego jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia zastosowania klinicznego (np. DCI). Natomiast mierne działanie sympatomimetyczne (np. oksprenolol) jest czasami uważane za korzystne ograniczenie zbyt silnego działania kardiodepre- syjnego LBA, np, w stanach utajonej niewydolności mięśnia sercowego. To powszechnie przyjęte przekonanie nie znajduje jednak potwierdzenia w badaniach na zwierzętach [73],

Inny możliwy mechanizm sympatomimetyczny działania LBA może polegać na ich działaniu pozareceptorowym (p. str. 20), tj. na zahamowaniu resorpcji zwrotnej noradrenaliny ze szczeliny synaptycznej zakończeń współczulnych [940, 1058], To presynaptyczne, kokainopodobne, działanie LBA jest słabe [327, 480, 495] i niezależne ani od siły ich działania fł-adre- nolitycznego [495, 1058], ani od siły ich działania znieczulającego miejscowo [480], Niektórzy autorzy wyrażają pogląd, że presynaptyczne działanie LBA ma charakter guanetydynopodobny i nasila ich działanie adreno- lityczne [74, 727, 773].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *