W życiu seksualnym prawie każdy człowiek reaguje odmiennie i jak gdyby według własnej matrycy. Każdy ma jakieś własne upodobania i pragnienia oraz reaguje na specyficzne bodźce lub sytuacje, które dla innego człowieka mogą być zupełnie obojętne lub odstręczające. Bodźce te mogą być różnorodne, przy czym liczba ich jest praktycznie niezmierzona. Bowiem każdy przedmiot lub zjawisko pierwotnie obojętne seksualnie może się skojarzyć z pobudzeniem lub zahamowaniem seksualnym i przez to stać się dodatnim lub ujemnym bodźcem seksualnym. W wielu przypadkach te specyficzne „szyfry seksualne” mogą mieć wyraźne rysy zboczenia seksualnego, co jednak mieści się w granicach normalnego zachowania seksualnego. Granice między normalnym a zboczonym zachowaniem seksualnym są zresztą w wielu przypadkach dość płynne i trudne do oznaczenia. Wszelkie oznaki zboczenia, niezależnie od ich rodzaju, jeśli stanowią tylko tło kontaktów seksualnych i przyczyniają się do wzmożenia podniecenia seksualnego – mieszczą się w granicach normy i nie wymagają leczenia. Nienormalne stają się dopiero wówczas, gdy praktyki o charakterze zboczonym stają się celem samym w sobie i zaniechane zostaje dążenie do kontaktów seksualnych z partnerem. Poza tym przy kwalifikowaniu zachowań seksualnych jako zboczonych pomagają następujące wyznaczniki: nieprawidłowe nastawienie do partnera (egoizm), anonimowość, promiskuityzm, nieprawidłowe nastawienie do społeczeństwa (zachowanie aspołeczne i antyspołeczne), zachowanie zagrażające zdrowiu partnera, ograniczenie sposobów osiągania rozkoszy seksualnej, która uzyskiwana zostaje „tylko w określony sposób”, bez zachowania „elastyczności” w doborze sytuacji (im bardziej zachowanie seksualne odbiega od normy, tym częściej możliwości odmian pojawiają się w coraz to uboższej i sztywniejszej formie), nałogowy charakter przeżyć i zachowań oraz wzmagająca się częstotliwość kontaktów seksualnych z równoczesnym zmniejszaniem się satysfakcji seksualnej. Za zboczenie wymagające leczenia uważa się takie zachowania, które charakte ryzują się powyższymi cechami. Natomiast wszelkie inne zachowania seksualne odbiegające od normy kwalifikuje się do odchyleń w zachowaniu seksualnym. Kierując się powyższymi wyznacznikami Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia „zboczenia seksualne” (zespół psychopato- logiczny ICD-Nr 302, wymieniany w klasyfikacji zaburzeń w nawiasach i cudzysłowie) oraz „odchylenia w zachowaniu seksualnym”. Przy takim podejściu do zagadnienia zboczeń seksualnych okazuje się, że jest ich stosunkowo niewiele, natomiast istnieje wielka ilość odchyleń od normy w zachowaniu seksualnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *