Dentysta NFZ w Pyrzycach ma wykształcenie kierunkowe. Wysokiej jakości praca jest bardzo ważna. Warto o to dbać, bo to ważna rzecz. Stomatolog chce dbać o to, co ważne, cenne i na pewno godne uwagi. Wysokiej klasy usługi muszą być na pewno dobrze oceniane. Warto dbać o leczenie zębów. Obecnie usługi dentystyczne mają klasę i znaczenie. Niejedna osoba dba o leczenie. Dzisiaj dobrej klasy zabawa jest sprawą bezcenną. Dentysta wie, że pacjent potrzebuje pomocy oraz wsparcia. Warto o tym wiedzieć i zawsze pamiętać. Czytaj dalej

W Warszawie 90% nauczycieli ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z korektywy, w terenie zaś procent ten wynosi jedynie 50%. Szczególnie w wielu szkołach terenowych brakuje nauczycieli, nie mówiąc już o prob_ lemie uprawnień specjalistycznych tej kadry.

Czytaj dalej

W życiu seksualnym prawie każdy człowiek reaguje odmiennie i jak gdyby według własnej matrycy. Każdy ma jakieś własne upodobania i pragnienia oraz reaguje na specyficzne bodźce lub sytuacje, które dla innego człowieka mogą być zupełnie obojętne lub odstręczające. Bodźce te mogą być różnorodne, przy czym liczba ich jest praktycznie niezmierzona. Bowiem każdy przedmiot lub zjawisko pierwotnie obojętne seksualnie może się skojarzyć z pobudzeniem lub zahamowaniem seksualnym i przez to stać się dodatnim lub ujemnym bodźcem seksualnym. W wielu przypadkach te specyficzne „szyfry seksualne” mogą mieć wyraźne rysy zboczenia seksualnego, co jednak mieści się w granicach normalnego zachowania seksualnego. Granice między normalnym a zboczonym zachowaniem seksualnym są zresztą w wielu przypadkach dość płynne i trudne do oznaczenia. Wszelkie oznaki zboczenia, niezależnie od ich rodzaju, jeśli stanowią tylko tło kontaktów seksualnych i przyczyniają się do wzmożenia podniecenia seksualnego – mieszczą się w granicach normy i nie wymagają leczenia. Nienormalne stają się dopiero wówczas, gdy praktyki o charakterze zboczonym stają się celem samym w sobie i zaniechane zostaje dążenie do kontaktów seksualnych z partnerem. Poza tym przy kwalifikowaniu zachowań seksualnych jako zboczonych pomagają następujące wyznaczniki: nieprawidłowe nastawienie do partnera (egoizm), anonimowość, promiskuityzm, nieprawidłowe nastawienie do społeczeństwa (zachowanie aspołeczne i antyspołeczne), zachowanie zagrażające zdrowiu partnera, ograniczenie sposobów osiągania rozkoszy seksualnej, która uzyskiwana zostaje „tylko w określony sposób”, bez zachowania „elastyczności” w doborze sytuacji (im bardziej zachowanie seksualne odbiega od normy, tym częściej możliwości odmian pojawiają się w coraz to uboższej i sztywniejszej formie), nałogowy charakter przeżyć i zachowań oraz wzmagająca się częstotliwość kontaktów seksualnych z równoczesnym zmniejszaniem się satysfakcji seksualnej. Za zboczenie wymagające leczenia uważa się takie zachowania, które charakte ryzują się powyższymi cechami. Natomiast wszelkie inne zachowania seksualne odbiegające od normy kwalifikuje się do odchyleń w zachowaniu seksualnym. Kierując się powyższymi wyznacznikami Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia „zboczenia seksualne” (zespół psychopato- logiczny ICD-Nr 302, wymieniany w klasyfikacji zaburzeń w nawiasach i cudzysłowie) oraz „odchylenia w zachowaniu seksualnym”. Przy takim podejściu do zagadnienia zboczeń seksualnych okazuje się, że jest ich stosunkowo niewiele, natomiast istnieje wielka ilość odchyleń od normy w zachowaniu seksualnym.

Czytaj dalej

Nie ma jednomyślności w tych zasadniczych i bardzo konkretnych kwestiach. Poniższe sugestie to wypadkowa moich własnych przemyśleń i obserwacji klini-cznych oraz interpretacji dostępnej literatury. Jaki poziom cholesterolu jest za wysoki? W wielu laboratoriach „norma” jest ciągle określana w przedziale 180 do 300 Czytaj dalej

Placówka produkcyjna pacjentów do lat sześciu. Dzięki przedszkolu dziecko bez trudu przynosi do domu każdą chorobę, na którą chorują dzieci w mieście (dzielnicy, osiedlu), rodzice mogą otrzymać zwolnienie na pielęgnację dziecka bez konieczności zapadania na cokolwiek i częściej niż w wypadku dziecka chowanego w domu, zaś pracownicy przedszkola, dzięki epidemiom, mogą liczyć na częstsze niż gdziekolwiek indziej dni wolne od pracy.

Czytaj dalej

Inne zasady naczelne czy „pierwotne” przyjął we wcześniejszej postaci szwedzkiej pedagogiki C. G. Boetius: zasadę nieszkodzenia innym i życzliwości wobec bliźniego, które mogą służyć jako podstawa weryfikująca słuszność norm szczegółowych. Jednak łatwo się przekonać, iż i te zasady poddają się różnorakiej interpretacji. Tak np. Boetius sądził, iż moralna akceptacja nawet najwcześniejszych stosunków płciowych godzi się z tymi zasadami naczelnymi, jeśli bowiem stosunki te nie powodują niepożądanej ciąży, to nikomu nie szkodzą. Problem tkwi w spornym pojęciu „szkody”. Nie trzeba nawet odwoływać się do koncepcji pedagogów opierających się na dogmatach religijnych, jako że można podważyć ten sąd wnioskami… z badań skandynawskich. Oto relacjonując badania duńskie P. Hertoft (19681 stwierdza: „Osoby badane

Czytaj dalej

Ból, który staje się bardzo dotkliwy i wykazuje największe nasilenie w okolicy głównego ogniska zapalnego, z czasem występuje nad całą jamą brzuszną. Najmniejsze wstrząsy, np. przy ruchach czy przy mówieniu, najmniejszy ucisk na powłoki brzuszne stają się dla chorej męczące. W miarę rozwijającego się zapalenia zaznacza się coraz większe wzdęcie brzucha w następstwie stopniowego porażenia jelit (bębnica).

Wymioty – później już bez poprzedzających nudności – oraz czkawka stają się coraz częstsze nawet po zupełnym wstrzymaniu płynów. Bezsenność i niepokój przyczyniają się w wysokim stopniu do podkopania sił chorej. Tętno staje się coraz mniej napięte, łatwo uciskalnc, a w końcu małe. Kończyny zaczynają ziębnąć, na skórze pojawia się pot, a powierzchowny szybki oddech występuje jako objaw zbliżającego się zgonu.

Czytaj dalej

Ulegająca przemianom wstecznym błona śluzowa trzonu macicy wywołuje czasami procesy przeistaczania się nabłonka (metaplasia) i tworzenie się w obrębie prawidłowego nabłonka wałeczkowego wysp nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Nie ulega również wątpliwości, że w tych warunkach przychodzi także o wiele łatwiej do powstawania nowotworów złośliwych (przede wszystkim raka) niż w okresie pełnej żywotności tkanek, w latach przed zatrzymaniem się miesiączki.

Wiele znamion klinicznych, cechujących okres przekwitania (obfitsze krwawienia miesięczne, objawy naczynioruchowe) pozostaje w związku z osłabieniem, a później zupełnym ustaniem czynności wkrewnej jajników, omówionym już poprzednio.

Czytaj dalej

Jakkolwiek rozlane zapalenie otrzewnej nie jest ściśle biorąc chorobą ginekologiczną, to jednak schorzenia narządów płciowych kobiety odgrywają w etiologii tego zapalenia ważną rolę. Nie pomniejsza to znaczenia faktu, iż w przeważnej części przypadków przyczyną wstąpienia rozlanego zapalenia otrzewnej są schorzenia narządów mieszczących się w jamie brzusznej i nie pozostających w związku z częściami rodnymi. Choroby te powinny zatem być brane pod uwagę przede wszystkim.

Czytaj dalej

– 7. Radioimmunoelektroforeza. Stosowana jest do określania stężenia przeciwciał klasy IgG u chorych na cukrzycę leczonych insuliną. Metoda immunoelektroforezy w żelu agarowym oparta jest na wiązaniu insuliny znakowanej l25I przez IgG surowicy osoby badanej. Badania Sy- monides-Ławeckiej i wsp, [59] potwierdziły skuteczność tej metody i dodatkowo wskazały, że wysokie miano przeciwciał wiążących insulinę w surowicy, które stwierdza się w przypadkach insuiinooporności pochodzenia immunologicznego, zależy głównie od niedostatecznego oczyszczenia stosowanych preparatów.

Czytaj dalej

W sprawie kazirodztwa głosy za zniesieniem zakazu karnego były raczej rzadkie, aczkolwiek odzywały się nuty sceptyczne, zwłaszcza co do zasięgu zakazu, jego uzasadnienia. W tej kwestii Kongres opowiedział się za stanowiskiem, że w tych krajach, gdzie kazirodztwo jest uznane za przestępstwo, karalność powinna być ograniczona do stosunków między zstępnymi a wstępnymi oraz między bratem a siostrą. Jest to uchwała poniekąd enigmatyczna, która uchyla się od zajęcia zasadniczego stanowiska w sprawie penalizacji kazirodztwa.

Czytaj dalej

Leczenie. Lekiem podstawowym w leczeniu błonicy jest surowica antytoksyczna. Wykryta przez Behringa i Kitasato została oddana do powszechnego użytku w r. 1894. Działanie jej polega na wiązaniu i neutralizowaniu toksyny krążącej wolno w ustroju, natomiast toksyna związana z komórką temu działaniu nie podlega. Stąd też wynika ważny wniosek praktyczny nakazujący podać surowicę jak najwcześniej, zanim toksyna zdąży związać się z komórką. Związek toksyna-komórka jest nieodwracalny, a wynikające stąd uszkodzenia toksyczne manifestować się mogą na przestrzeni kilku tygodni, w 7—8 tygodniu albo i później. Nie tylko wczesne podanie surowicy, ale i w y- sokość dawki decyduje o wyniku leczniczym. Stoso-wane powszechnie u nas dawki, jak podaje Bogdanowicz, wynoszą w przypadkach lekkich 1-0 -0-0-0 j. w średnio ciężkich nie niżej 2-0 -0-0-0 j. i w przypadkach ciężkich nie niżej 3-0 -0-0-0 do 5-0 -0-0-0 j. lub wyżej. W przypadkach, których proces trwa kilka dni, dawka surowicy powinna być wyższa, niżby to odpowiadało tej postaci klinicznej w początkowym okresie choroby. Surowicę wstrzykuje się domięśniowo albo dożylnie.

Czytaj dalej

Poziom cholesterolu wynosił u niego zwykle ok. 220 mg – a więc nieźle. Także przez całe życie dbał o utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej, ale uprawiał ruch zawsze w granicach rozsądku. Ciśnienie krwi miał normalne, a wagę przeciętną jak na swój wiek. Wszystko działało na jego korzyść, z wyjątkiem faktu, że palił trzy paczki Czytaj dalej