Inne zasady naczelne czy „pierwotne” przyjął we wcześniejszej postaci szwedzkiej pedagogiki C. G. Boetius: zasadę nieszkodzenia innym i życzliwości wobec bliźniego, które mogą służyć jako podstawa weryfikująca słuszność norm szczegółowych. Jednak łatwo się przekonać, iż i te zasady poddają się różnorakiej interpretacji. Tak np. Boetius sądził, iż moralna akceptacja nawet najwcześniejszych stosunków płciowych godzi się z tymi zasadami naczelnymi, jeśli bowiem stosunki te nie powodują niepożądanej ciąży, to nikomu nie szkodzą. Problem tkwi w spornym pojęciu „szkody”. Nie trzeba nawet odwoływać się do koncepcji pedagogów opierających się na dogmatach religijnych, jako że można podważyć ten sąd wnioskami… z badań skandynawskich. Oto relacjonując badania duńskie P. Hertoft (19681 stwierdza: „Osoby badane

Czytaj dalej

Ból, który staje się bardzo dotkliwy i wykazuje największe nasilenie w okolicy głównego ogniska zapalnego, z czasem występuje nad całą jamą brzuszną. Najmniejsze wstrząsy, np. przy ruchach czy przy mówieniu, najmniejszy ucisk na powłoki brzuszne stają się dla chorej męczące. W miarę rozwijającego się zapalenia zaznacza się coraz większe wzdęcie brzucha w następstwie stopniowego porażenia jelit (bębnica).

Wymioty – później już bez poprzedzających nudności – oraz czkawka stają się coraz częstsze nawet po zupełnym wstrzymaniu płynów. Bezsenność i niepokój przyczyniają się w wysokim stopniu do podkopania sił chorej. Tętno staje się coraz mniej napięte, łatwo uciskalnc, a w końcu małe. Kończyny zaczynają ziębnąć, na skórze pojawia się pot, a powierzchowny szybki oddech występuje jako objaw zbliżającego się zgonu.

Czytaj dalej

Ulegająca przemianom wstecznym błona śluzowa trzonu macicy wywołuje czasami procesy przeistaczania się nabłonka (metaplasia) i tworzenie się w obrębie prawidłowego nabłonka wałeczkowego wysp nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Nie ulega również wątpliwości, że w tych warunkach przychodzi także o wiele łatwiej do powstawania nowotworów złośliwych (przede wszystkim raka) niż w okresie pełnej żywotności tkanek, w latach przed zatrzymaniem się miesiączki.

Wiele znamion klinicznych, cechujących okres przekwitania (obfitsze krwawienia miesięczne, objawy naczynioruchowe) pozostaje w związku z osłabieniem, a później zupełnym ustaniem czynności wkrewnej jajników, omówionym już poprzednio.

Czytaj dalej

Jakkolwiek rozlane zapalenie otrzewnej nie jest ściśle biorąc chorobą ginekologiczną, to jednak schorzenia narządów płciowych kobiety odgrywają w etiologii tego zapalenia ważną rolę. Nie pomniejsza to znaczenia faktu, iż w przeważnej części przypadków przyczyną wstąpienia rozlanego zapalenia otrzewnej są schorzenia narządów mieszczących się w jamie brzusznej i nie pozostających w związku z częściami rodnymi. Choroby te powinny zatem być brane pod uwagę przede wszystkim.

Czytaj dalej

– 7. Radioimmunoelektroforeza. Stosowana jest do określania stężenia przeciwciał klasy IgG u chorych na cukrzycę leczonych insuliną. Metoda immunoelektroforezy w żelu agarowym oparta jest na wiązaniu insuliny znakowanej l25I przez IgG surowicy osoby badanej. Badania Sy- monides-Ławeckiej i wsp, [59] potwierdziły skuteczność tej metody i dodatkowo wskazały, że wysokie miano przeciwciał wiążących insulinę w surowicy, które stwierdza się w przypadkach insuiinooporności pochodzenia immunologicznego, zależy głównie od niedostatecznego oczyszczenia stosowanych preparatów.

Czytaj dalej

W sprawie kazirodztwa głosy za zniesieniem zakazu karnego były raczej rzadkie, aczkolwiek odzywały się nuty sceptyczne, zwłaszcza co do zasięgu zakazu, jego uzasadnienia. W tej kwestii Kongres opowiedział się za stanowiskiem, że w tych krajach, gdzie kazirodztwo jest uznane za przestępstwo, karalność powinna być ograniczona do stosunków między zstępnymi a wstępnymi oraz między bratem a siostrą. Jest to uchwała poniekąd enigmatyczna, która uchyla się od zajęcia zasadniczego stanowiska w sprawie penalizacji kazirodztwa.

Czytaj dalej

Leczenie. Lekiem podstawowym w leczeniu błonicy jest surowica antytoksyczna. Wykryta przez Behringa i Kitasato została oddana do powszechnego użytku w r. 1894. Działanie jej polega na wiązaniu i neutralizowaniu toksyny krążącej wolno w ustroju, natomiast toksyna związana z komórką temu działaniu nie podlega. Stąd też wynika ważny wniosek praktyczny nakazujący podać surowicę jak najwcześniej, zanim toksyna zdąży związać się z komórką. Związek toksyna-komórka jest nieodwracalny, a wynikające stąd uszkodzenia toksyczne manifestować się mogą na przestrzeni kilku tygodni, w 7—8 tygodniu albo i później. Nie tylko wczesne podanie surowicy, ale i w y- sokość dawki decyduje o wyniku leczniczym. Stoso-wane powszechnie u nas dawki, jak podaje Bogdanowicz, wynoszą w przypadkach lekkich 1-0 -0-0-0 j. w średnio ciężkich nie niżej 2-0 -0-0-0 j. i w przypadkach ciężkich nie niżej 3-0 -0-0-0 do 5-0 -0-0-0 j. lub wyżej. W przypadkach, których proces trwa kilka dni, dawka surowicy powinna być wyższa, niżby to odpowiadało tej postaci klinicznej w początkowym okresie choroby. Surowicę wstrzykuje się domięśniowo albo dożylnie.

Czytaj dalej

Poziom cholesterolu wynosił u niego zwykle ok. 220 mg – a więc nieźle. Także przez całe życie dbał o utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej, ale uprawiał ruch zawsze w granicach rozsądku. Ciśnienie krwi miał normalne, a wagę przeciętną jak na swój wiek. Wszystko działało na jego korzyść, z wyjątkiem faktu, że palił trzy paczki Czytaj dalej

Leszek Lernell przez tego samego osobnika są. rzadkie z zupełnie prostej przyczyny, że po odbyciu (przeważnie wieloletniej) kary pozbawienia wolności sprawca jest już o wiele starszy, utracił kontakt z bandą, z podkulturą przestępczą, nie zaś dlatego, że surowa kara go odstraszyła. Uprzednia karalność gwałcicieli za inne przestępstwa pospolite wskazuje na środowisko społeczne, z którego rekrutują się sprawcy zgwałceń, dyktuje konieczność podjęcia środków resocjalizacyjnych względem nieletnich, młodocianych obracających się w takich środowiskach.

Czytaj dalej

Hipoteza o pierwszeństwie jajka jest oparta na następujących spostrzeżeniach: — 1. jeśli jajko obumiera przed dojrzewaniem i pęknięciem pęcherzyka Graafa, to sam on ulega zanikowi, a ciałko żółte w ogóle nie tworzy się, — 2. niezapłodnione jajko ginąc powoduje zanik ciałka żółtego — 3. w okresie przekwitania nadmiar istniejących hormonów gonadotropowych przedniego płata przysadki mózgowej nie może spowodować dojrzewania pęcherzyków, gdyż samo jajko nie dojrzewa. Późniejsze doświadczenia wykazały jednak, iż nie pęknięty pęcherzyk może ulec luteinizacji, prócz tego udało się dowieść, że po sztucznym usunięciu jajka z pęcherzyka Graafa, ulega on luteinizacji. Czyli proces ten może się odbyć bez udziału jajka. Ostatecznie bez względu na to, jaką hipotezę przyjmiemy za słuszną, musimy stwierdzić, że wpływ ofou hormonów płciowych na śluzówkę macicy jest zupełnie swoisty. Na marginesie należy wspomnieć, że i u kobiet mogą występować fale miesiączkowe jednofazowe, bez jajeczkowania. Po dłuższym trwaniu okresu wzrostowego, błona śluzowa silnie przerośnięta, nie mieści siię w jamie macicy, ulega mechanicznemu uciskowi, złuszcza się i powoduje krwawienie.

Czytaj dalej

W przeciwnym wypadku czynność jego ulega rozregulowaniu, na co wskazują wyniki badań w sytuacji deprywacji sensorycznej Aby móc prawidłowo realizować swe funkcje w otaczającym go świecie, człowiek musi poznawać znaczenie zdarzeń, z którymi ma do czynienia lub mógłby mieć do czynienia.

Czytaj dalej

Choroby kobiece 14209 wiera natomiast – wyjąwszy zatrucia ciążowe (rzucawka, ciążowe zapalenie skóry) – wpływ na ogół zmniejszający istniejącą alergię, co spostrzegano w takich przypadkach, jak gorączka sienna, astma i migrena miesiączkowa. Jeśli jednak chodzi o alergiczne oddziaływanie skóry na chemiczne środki drażniące, to jest ono w ciąży szybsze i energiczniejsze.

Czytaj dalej

Obecnie wiadomo, że zachłyśnięcie może przebiegać w różny sposób, w zależności od rodzaju aspirowanego materiału, co obecnie stanowi podstawę po-działu tej patologii (tab.l).

Czytaj dalej